Remiss om avgifter hos Finansinspektionen (FI Dnr 16-12148)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss och vill framföra följande synpunkter.

Finansinspektionen föreslår att en årlig avgift införs för utländska EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 6 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som marknadsför en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare. Föreningen önskar förtydligande om huruvida den föreslagna årliga avgiften om 7 000 kr ska tas ut för varje fond eller om avgiften tas ut per förvaltare och således är oberoende av antalet fonder som marknadsförs. För motsvarande marknadsföring av en icke EES-baserade AIF-förvaltare anges specifikt att avgiften gäller per fond (18 § 12 förordning [2007:1135] om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet).

Den föreslagna årliga avgiften för utländska EES-baserade AIF-förvaltare som marknadsför fonder här är vidare högre än den som föreslås för icke EES-baserade AIF-förvaltare (7 000 kr jfr med 5 000 kr). Oavsett avgiften tas ut per fond eller inte skulle det således vara dyrare för en EES-baserade förvaltare att marknadsföra en fond har i landet än för en icke EES-baserad förvaltare. Det saknas motivering till detta i promemorian.

 

Fondbolagens förening

 

Helene Wall                                                                                Sigrid Hultman

chefsjurist                                                                                   jurist