En effektivare flytträtt av försäkringssparande Fi2017/03188/FPM

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Föreningen vill framföra följande synpunkter.

En grundläggande princip för Fondbolagens förening är att verka för mångfald och valfrihet i det individuella sparandet. I överensstämmelse med denna princip menar föreningen att det är väsentligt att den försäkrade själv ska kunna fatta beslut om var pengarna ska förvaltas. Föreningen är anhängare av fri flytträtt som förutom inflytande över egna pensioner även gynnar konkurrens och produktutveckling till gagn för konsumenterna.

Föreningen vill följaktligen tillstyrka promemorians förslag, vilka underlättar och effektiviserar flytt av försäkringssparande. 

Den förevarande promemorian behandlar delar av det tidigare förslaget om flytträtt från 2012 Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64). Föreningen vidhåller, vad gäller dessa delar, de synpunkter som framfördes i remissvaret avseende förslaget från 2012.

Föreningen vill även framhålla vikten av transparens kring vilka kostnader som kan uppstå vid flytt.

 

Fondbolagens förening

Fredrik Hård, ekonom                                                   Sigrid Hultman, jurist