Remissvar avseende Finansinspektionens promemoria ”En ny ordning för redovisningstillsyn” (Fi2017/02891/V)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i rubricerad promemoria.

I promemorian föreslår Finansinspektionen att myndigheten ges rätt att delegera utförandet av redovisningstillsynen i Sverige till Nämnden för svensk redovisnings­tillsyn (sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden).

Föreningen tillstyrker förslagen.

FONDBOLAGENS FÖRENING

Helene Wall

chefsjurist