Remissvar avseende förslag om bemyndigande i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Fi2017/04810/V)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag om bemyndigande i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, LAIF.

Föreningen har följande synpunkter på förslaget.

Bemyndigandet i nuvarande 15 kap. 2 § 1 LAIF att meddela föreskrifter om vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket bör kvarstå. Det ger möjlighet för Finansinspektionen att hänvisa till relevanta bestämmelser i föreskrifterna (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse (jfr motsvarande bemyndigande i 13 kap. 1 § 20 i lagen [2004:46] om värdepappersfonder, LVF).

När det gäller bemyndigandet i anslutning till det nya tillståndet att ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a § bör detta, såsom föreslås, omformuleras. Förslagsvis bör det lyda ”vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta om förvaltaren tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a §”.

 

FONDBOLAGENS FÖRENING

 

Helene Wall, chefsjurist