Remissvar avseende förslag till nya föreskrifter om positionslimiter med anledning av Mifid 2 (FI Dnr 15-7070)

Fondbolagens förening har följande synpunkter på rubricerade förslag.

Tillkännagivande av limiter

Genom förslaget införs förutsättningar för Finansinspektionen att fastställa positionslimiter för innehav i råvaruderivat. Några faktiska limiter föreslås inte, utan dessa kommer att beslutas första gången i december 2017 och därefter uppdateras kontinuerligt. Finansinspektionen kommer utan föregående remissförfarande endast att tillkännage ändringar av limiterna i föreskrifterna på sin webbplats. Berörda personer och företag förutsätts hålla sig informerade om dessa. Detta bedömer myndigheten vara en praktisk ordning.

Föreningen anser att förutsättningen för en sådan ordning är att Finansinspektionen på ett tydligt sätt lämnar information när ändringar sker och i förväg fastställer och tillkännager var på webbplatsen ändringarna kommer att publiceras.

Konsekvenser

Finansinspektionen utgår i sin konsekvensanalys från att limiterna endast kommer att beröra företag med omfattande handel med råvaruderivat och att de således får begränsade konsekvenser.

Föreningen menar att eftersom limiterna ännu inte är fastställda är det svårt att uttala sig om vilka konsekvenser de kommer att få för fond­förvaltare. Föreningen utgår dock från att få svenska fondförvaltare kommer att beröras av själva limiterna. Även de företag som har en begränsad handel med råvaruderivat måste dock göra beräkningar för att säkerställa att limiterna inte överskrids, vilket innebär en ökad börda.

Derivat baserade på finansiella index

Föreningen ifrågasätter om derivat baserade på finansiella index omfattas av regleringen. Syftet med positionslimiter i råvaruderivat är bland annat att komma tillrätta med alltför stora svängningar i råvarupriserna och förhindra marknadsmissbruk. Därför fastställs limiter för hur stora positioner i råvaruderivat en enskild får ha.

Fondbolag placerar i själva verket inte i råvaruderivat utan i derivat baserade på finansiella index som bygger på priser på råvaruderivat. Derivaten har således inte råvaror som underliggande tillgång, utan ett finansiellt index. Vilka finansiella index som är tillåtna för en värdepappersfond - indexets sammansättning och diversifiering - är genomreglerat. Risken att påverka marknaden genom ett sådant finansiellt index är därför försumbar.

Om derivat baserade på finansiella index skulle omfattas, skulle det innebära en kostsam administration att kontinuerligt beräkna storleken på olika komponenter i ett index. Nyttan av sådana beräkningar torde med beaktande av syftet med regleringen vara ytterst begränsad. I sammanhanget kan nämnas att mot bakgrund av de administrativa kostnaderna och den ringa nyttan av sådana beräkningar behöver fondbolag idag inte beräkna exponeringar hänförliga till underliggande komponenter i ett indexbaserat derivat (5 kap. 13 § första stycket andra meningen). Om sådana derivat skulle anses omfattade av den nya regleringen, skulle det därför innebära en stor förändring för ett fondbolag. Föreningen efterlyser ett klargörande i denna del.

FONDBOLAGENS FÖRENING

Helene Wall, chefsjurist