Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde, FI Dnr 18-11833

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter om höjning av det kontracykliska buffertvärdet.

I avsnitt 1.3 i Finansinspektionens promemoria noteras att lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ändrats per den 1 januari 2018 och inte längre omfattar fondbolag och AIF-förvaltare. Därmed omfattas inte dessa bolag av kravet på att hålla en kontracyklisk kapitalbuffert.

Föreningen har från sin utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Föreningen vill dock erinra om att de lagändringar som innebär att fondbolag och AIF-förvaltare inte längre ska tillämpa lagen om kapitalbuffertar och lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, vilka trätt i kraft den 1 januari 2018, borde föranleda en översyn av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappers­fonder (t.ex. 2 kap. 9 § femte stycket och 5 kap. 3 §) och föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (7 kap. 1 §). Föreningen utgår från att i den utsträckning föreskrifterna inte längre har stöd i lag dessa får anses obsoleta. 

Fondbolagens förening 

Helene Wall, chefsjurist