Förslag till direktiv om ändring av direktiv 93/13/EEG, 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (Fi2018/01709/KO)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Fondbolagens förenings yttrande begränsas till de delar som avser rättsmedel och påföljder.

Fondbolagens förening ställer sig frågande till behovet av och lämpligheten i att på EU-nivå reglera rättsmedel och påföljder. Det finns risk för att den föreslagna regleringen inte tar vederbörlig hänsyn till medlemsstaternas egna rättstraditioner.

Föreningen anser att det är oklart vad som avses med att böter skulle fördelas till ”det allmänna konsumentintresset” och huruvida en sådan ordning är lämplig.

Fondbolagens förening

Anna Larrisjurist