Förslag till direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas gemensamma intressen (Fi2018/01710/KO)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Föreningen anser att ett gott konsumentskydd är viktigt och kan därför ställa sig bakom det övergripande syftet med EU-kommissionens förslag – att säkerställa regelefterlevnaden i konsumentskydds-lagstiftningen.

Fondbolagens förening ställer sig dock frågande till behovet av och lämpligheten i att på EU-nivå reglera grupptalan. Det finns risk för att den föreslagna regleringen inte tar vederbörlig hänsyn till medlemsstaternas egna rättstraditioner. Föreningen är därför mycket tveksam till flera aspekter i förslaget, såsom s.k. ”opt-out” (automatisk grupptillhörighet med rätt att utträda ur rättegången), straffskadestånd och påförande av böter vid underlåtenhet att följa en civilrättslig dom.

Fondbolagens förening

Anna Larris, jurist