Remiss av FI:s promemoria Bemyndigande för produktingripande enligt Mifir och Priips-förordningen (Fi2018/02262/V)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i rubricerad promemoria. Förslagen innebär att det införs bemyndiganden som syftar till att Finansinspektionen ska få meddela föreskrifter om produktingripanden. Detta ska möjliggöra för inspektionen att kunna göra sådana ingripanden som förutsätts i MiFIR och Priips-förordningen. 

Några mer ingående resonemang kring vad som föranleder förslagen eller hur ingripanden kommer att gå till finns inte i promemorian. Såvitt föreningen förstår det är problemet att det för svenskt vidkommande inte är möjligt för en myndighet att fatta sådana beslut som krävs enligt t.ex. artikel 42 i MiFIR, såsom att förbjuda eller begränsa försäljning av vissa finansiella instrument, eftersom ett sådant beslut skulle rikta sig mot en obestämd krets. Däremot skulle Finansinspektionen kunna fatta sådana ingripandebeslut i föreskriftsform, dvs. som ett normbeslut. En konsekvens av att ett beslut om ingripande anges i en föreskrift i stället för i ett förvaltningsbeslut är att beslutet inte kommer att kunna överklagas. Ett beslut att förbjuda en produkt enligt artikel 42 i MiFIR ska uppfylla en rad rekvisit, såsom att vara proportionellt och icke diskriminerande, och kan få stora konsekvenser för ett företag. Samtidigt ska det, enligt förslaget, inte gå att överklaga. Konsekvenserna av detta bör belysas i det fortsatta arbetet.

Det bör också undersökas huruvida det är förenligt med artikel 74.1 i MiFID 2, av vilken framgår att medlemsstaterna ska se till att alla beslut som fattas i enlighet med bestämmelserna i MiFIR kan överklagas i domstol. Produktingripanden enligt artikel 42 i MiFIR torde ses som ett sådant beslut (se t.ex. punkten 5 ”beslut om att införa ett förbud eller begränsning”). 

Fondbolagens förening

Helene Wall, chefsjurist