Remiss av förslag till föreskrifter om fondförvaltares ansökan om att ingå fondavtal

Fondbolagens förening har följande synpunkter på förslagen.

Pensionsmyndigheten förslår att ansökan och till ansökan bifogade handlingar ska vara på svenska om inte annat anges (3 § i föreskrifterna). Det framgår inte i vilken utsträckning myndigheten avser att godta att handlingar får lämnas på engelska. Föreningen vill därför betona vikten av att myndigheten i så stor utsträckning som möjligt tillåter att information får lämnas på engelska. När det gäller den legala information om fonder som fondförvaltare är skyldiga att tillhandahålla bör samma språkkrav gälla som Finansinspektionen föreskriver, dvs. att informations¬broschyr och årsberättelse får tillhandahållas på engelska eller svenska (32 kap. 6 § Finansinspektionens förskrifter [FFFS 2013:9] om värdepappersfonder). I övrigt bör myndigheten överväga att underlätta ansökningsprocessen genom att medge användning av engelska. Härvid bör myndigheten väga in den egna förmågan att tillgodogöra sig engelska, varför översättning från engelska i en förvaltningsprocess vanligtvis inte är nödvändig (jfr prop. 2016/17:180 s. 82). 
Av 4 § föreskrifterna framgår att fondavtalen utöver att undertecknas av fond-förvaltaren även ska paraferas. Parafering, dvs. att ett dokument förses med parternas initialer, brukar användas för att parterna ska bekräfta en preliminär överens¬kommelse om avtalsinnehållet före det slutgiltiga undertecknandet. Eftersom det här rör sig om ett standardavtal som ensidigt utformats av myndigheten och som ingås genom undertecknandet kan det ifrågasättas om ett krav på parafering bör införas.  
FONDBOLAGENS FÖRENING
 
Helene Wall
chefsjurist

Pensionsmyndigheten förslår att ansökan och till ansökan bifogade handlingar ska vara på svenska om inte annat anges (3 § i föreskrifterna). Det framgår inte i vilken utsträckning myndigheten avser att godta att handlingar får lämnas på engelska. Föreningen vill därför betona vikten av att myndigheten i så stor utsträckning som möjligt tillåter att information får lämnas på engelska. När det gäller den legala information om fonder som fondförvaltare är skyldiga att tillhandahålla bör samma språkkrav gälla som Finansinspektionen föreskriver, dvs. att informationsbroschyr och årsberättelse får tillhandahållas på engelska eller svenska (32 kap. 6 § Finansinspektionens förskrifter [FFFS 2013:9] om värdepappersfonder). I övrigt bör myndigheten överväga att underlätta ansökningsprocessen genom att medge användning av engelska. Härvid bör myndigheten väga in den egna förmågan att tillgodogöra sig engelska, varför översättning från engelska i en förvaltningsprocess vanligtvis inte är nödvändig (jfr prop. 2016/17:180 s. 82). 

 Av 4 § föreskrifterna framgår att fondavtalen utöver att undertecknas av fondförvaltaren även ska paraferas. Parafering, dvs. att ett dokument förses med parternas initialer, brukar användas för att parterna ska bekräfta en preliminär överenskommelse om avtalsinnehållet före det slutgiltiga undertecknandet. Eftersom det här rör sig om ett standardavtal som ensidigt utformats av myndigheten och som ingås genom undertecknandet kan det ifrågasättas om ett krav på parafering bör införas.  

Fondbolagens förening 
 

Helene Wall, chefsjurist