Remiss av promemorian Möjlighet för värdepappersföretag i tredjeland att under viss tid tillhandahålla tjänster utan krav på tillstånd och vissa betaltjänstfrågor (Fi2018/03686/V)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i avsnitt 3 i rubricerad promemoria.

I promemorian konstateras att många svenska företag har ingått derivatkontrakt med en motpart i Storbritannien. I vissa fall kan ändringar behöva göras i dessa kontrakt efter brexit som skulle kunna innebära att den brittiska motparten anses tillhandahålla tjänster i Sverige. För att säkerställa tillgången på tjänster som rör redan ingångna kontrakt föreslås att brittiska värdepappersföretag under en tid efter Storbritanniens utträde ur EU ska få tillhandahålla tjänster i Sverige utan tredjelandstillstånd.

Föreningen ser positivt på att regeringen adresserar frågan om konsekvenser för den svenska finansmarknaden av en brexit som innebär att alla relevanta avtal inte är på plats.

Föreningen tillstyrker förslagen i avsnitt 3 i promemorian.

FONDBOLAGENS FÖRENING

Helene Wall, chefsjurist