Remissvar avseende Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att yttra sig om promemorian angående kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning. Föreningen har inga synpunkter på förslagen.

 

Fondbolagens förening

Fredrik Nordström, vd