Remiss – förslag till ändringar i föreskrifter om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder (FI Dnr 19-16590)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till bestämmelser om beräkning av aktiv risk, och om hur information om aktivitetsgrad ska presenteras i informationsbroschyrer och årsberättelser.

Finansinspektionen föreslår att beräkningen av aktivitetsmåttet aktiv risk ska baseras på månadsdata från de två senaste åren. Detta är förenligt med nuvarande branschstandard och föreningen tillstyrker förslaget.

Vidare föreslår Finansinspektionen att information om aktivitetsgrad i förvaltningen ska presenteras i anslutning till uppgifter i informationsbroschyren om fondens förvaltningsavgift, samt i anslutning till uppgifter i årsberättelsen om fondens historiska avkastning resp. i förvaltningsberättelsen.  Föreningen tillstyrker förslagen.

FONDBOLAGENS FÖRENING

Helene Wall

chefsjurist