Remiss av betänkandet Belastningsregister kontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i rubricerat betänkande med förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet såvitt avser bland annat finansiella företag.

Föreningen ställer sig positiv till att finansiella företag, såsom föreslås i betänkandet, även fortsättningsvis ska ges viss möjlighet att begära utdrag ur belastningsregistret inför eller under anställning eller liknande förhållande. Föreningen stödjer slutsatsen att det finansiella systemets behov av stabilitet och högt förtroende bör medföra att särskilt höga krav på laglydnad, lojalitet och lämplighet kan ställas på de personer som ska ha ledningsfunktioner i aktuella företag. Av detta skäl görs av Finansinspektionen en särskild prövning av lämpligheten hos de personer som ingår eller ska ingå i ledningen för ett finansiellt företag. Som föreningen anförde i samband med referensgruppsmöte med utredningen talar praktiska skäl, samt hänsynen till den enskilde, för att finansiella företag bör ges möjlighet att också på egen hand göra motsvarande kontroll. Föreningen stödjer därför utredningens slutsats att behovet av registerkontroll, såvitt avser ledningspersoner i finansiella företag, svarar mot ett sådant allmänt intresse av väsentlig betydelse som motiverar åtgärden.

Vad beträffar andra kategorier av anställda i finansiella företag än ledningspersoner, förde föreningen vid referensgruppsmöte fram att en rad olika befattningar och funktioner är sådana att bristande lämplighet inom dessa skulle kunna leda till händelser som skadar förtroendet för det finansiella systemet. Föreningen anförde att det av dessa skäl, och med beaktande av de krav som genom andra regelverk ställs på finansiella företags interna kontroll och styrning, bör vara möjligt att genomföra registerkontroll också för andra kategorier än ledningspersoner. Såvitt avser fondbolag skulle sådana funktioner kunna tänkas vara compliancepersonal eller förvaltare. Föreningen välkomnar därför utredningens förslag om ett normgivningsbemyndigande som möjliggör tydligare regler om vilka funktioner eller befattningar som kan komma att omfattas.

Föreningen ställer sig i allt väsentligt positiv till utredningens förslag.     

 

FONDBOLAGENS FÖRENING

 

Helene Wall                                                                                Petter Mattsson

Chefsjurist                                                                                  Jurist