Remissvar avseende förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Dnr 19-13541)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreningen har inga synpunkter på ändringsförslagen som sådana men anser det beklagligt att inspektionen inte tagit tillfället i akt att åtgärda de problem med kraven på ”centralt funktionsansvarig” som föreningen tidigare påtalat.

Det framgår av artikel 8.4.a i penningtvättsdirektivet att proportionalitetsprincipen ska gälla vid bedömning av hur ett företag ska inrätta en centralt funktionsansvarig, men i föreskrifterna görs likväl kravet på inrättandet av funktionen oberoende av verksamhetens storlek och natur. Förutsättningarna måste antas skilja sig åt mellan mindre och större aktörer i detta avseende, och visst utrymme att anpassa föreskrivna åtgärder efter företagens förutsättningar synes motiverat. I prop. 2016/17:173 uttrycks vidare att ”penningtvättslagen inte ska förhindra att verksamhetsutövare organiserar den egna verksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.” (s. 320) Genom den utformning 6 kap. 6 § i föreskrifterna givits, med kumulativa krav på hur funktionen ska placeras, lämnas dock inte det utrymme för verksamhetsutövare att sörja för sin egen organisation som lagstiftaren tydligt avsett. Det är, enligt föreningen, svårt att se varför kraven utformats på detta sätt, särskilt givet direktivets och den svenska lagstiftarens intentioner om att regleringen ska förhålla sig till proportionalitetsprincipen.

Föreningen förordar därför en utformning av föreskrifternas 6 kap. 6 § som ger verksamhetsutövare möjlighet att delegera funktionen centralt funktionsansvarig, självfallet med bibehållet ansvar hos aktuell verksamhetsutövare, såsom är brukligt vad gäller andra funktioner i exempelvis ett fondbolag.    

 

FONDBOLAGENS FÖRENING

 

Helene Wall                                                                  Petter Mattsson

Chefsjurist                                                                    Jurist