Remissvar avseende förslag till ändringar i SwedSecs regelverk

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar i SwedSecs regelverk.

Förslagen innebär bl.a. att det införs krav på licens för informationsgivare, dvs. den som lämnar information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster. Av kommentaren framgår att det som avses är sådana informationsgivare som omfattas av kompetenskravet i 8 kap. 15 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, LV. För fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder finns inget motsvarande krav, och den som lämnar information i ett sådant bolags fondverksamhet omfattas således inte av licenskravet. Denna begränsning framgår dock inte av den föreslagna bestämmelsen i 3 kap. 1 § 10 SwedSecs regelverk, varför ett förtydligande bör övervägas.

Föreningen tolkar vidare kravet så att det kommer att träffa informationsgivare i fondbolag och AIF-förvaltare som har tillstånd att tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning, eftersom 8 kap. 15 § LV ska tillämpas i den verksamheten (7 kap. 3 § lagen [2004:46] om värdepappersfonder resp. 3 kap. 2 § lagen [2013:561] om förvaltare av alternativa investeringsfonder).

Föreningen har i övrigt inga synpunkter på förslagen.

 

FONDBOLAGENS FÖRENING

Helene Wall

chefsjurist