Remissvar avseende promemorian Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter (Ju2019/02372/L1)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i rubricerad promemoria. I promemorian föreslås lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att i svensk rätt genomföra artiklarna 3a–3e i direktivet om aktie-ägares rättigheter (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang) och anpassningar med anledning av en genomförandeförordning som kommissionen har antagit.

Direktivet syftar till att ge aktieägare utökade möjligheter att utnyttja de rättigheter som är knutna till aktieinnehavet. Av den anledningen införs skyldigheter för de bolag som agerar mellanhänder i ägarkedjan för aktier. Dessa benämns intermediärer. I promemorian föreslås att intermediärer definieras som en juridisk person som för aktieägares eller andra personers räkning förvarar eller administrerar aktier eller för värdepapperskonton. I författningskommentaren till definitionen av intermediär anges följande (med liknande skrivningar på sidan 32 och 65 i promemorian):

De svenska aktörer som enligt gällande rätt får vidta de åtgärder som anges i definitionen av intermediär, alltså förvara eller administrera aktier, eller föra värdepapperskonton, är värdepapperscentralen och förvaltare enligt 3 kap. 7 § samt de värdepappersinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare som i annan roll än förvaltare hanterar aktier på det sätt som anges i definitionen.

Enligt föreningens mening borde definitionen av intermediär inte omfatta fondbolag och AIF-förvaltare då dessa bolag inte får förvara aktier, endast fondandelar. Det framgår också av 3 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument att fondbolags och AIF-förvaltares möjligheter att antas som kontoförande institut respektive registreras som förvaltare av finansiella instrument begränsas till fondandelar (se även prop. 2015/16:10 s. 293 f). Det är enligt föreningens mening oklart vad som avses med den sista delen av meningen ovan, nämligen att fondbolag och AIF-förvaltare kan komma att hantera aktier i annan roll än som förvaltare. För det fall regeringen vidhåller att fondbolag och AIF-förvaltare ändå ska omfattas av definitionen av intermediär är det viktigt att i det fortsatta lagstiftningsarbetet förtydliga vad som avses med detta och ange med stöd av vilket tillstånd fondbolag och AIF-förvaltare hanterar aktier.

 

FONDBOLAGENS FÖRENING

Anna Larris

senior jurist