Remissvar avseende: Ändringar i fondföreskrifter

Remissvar avseende förslag till ändringar i föreskrifterna om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FI Dnr 20-4957)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på en promemoria med förslag till ändringar i rubricerade fondföreskrifter. Föreningen har följande synpunkter på förslagen.

Ytterligare uppgifter vid innehavsapporteringen

Föreningen ställer sig positiv till att Finansinspektionen (FI) effektiviserar och automatiserar den löpande tillsynen av fonder. En relevant databas med fondinformation bör minska behovet att kräva in uppgifter ad-hoc från fondbolagen.

Föreningens menar dock att den utökade rapporteringen medför behov av en utökad tidsfrist för rapporteringen i syfte att undvika onödigt stora kostnader för bolagen och säkerställa kvaliteten på lämnade uppgifter. Enligt nuvarande krav på innehavs­rapportering är tidsfristen tio dagar efter kvartalsslut. Antalet uppgifter som ska rapporteras har utökats successivt, varför tidsfristen redan idag är knapp. Infaller första dagen i efterföljande kvartal t.ex. på en lördag finns det endast sex arbetsdagar att sammanställa och rapportera. De utökningar av rapporteringen som nu föreslås gör det än mer pressat. Det bör också noteras att de nya uppgifterna inte endast har med innehaven att göra, utan behöver hämtas från andra system vilket tar ytterligare tid.

Föreningen föreslår därför att den kvartalsvisa rapporteringstidpunkten flyttas fram. Tidsfristen bör vara tio arbetsdagar efter kvartalsskiftet, alternativt 20 dagar efter kvartalsskiftet såsom föreslås för vissa specialfonder.

Föreningen vill också framhålla vikten av att FI arbetar för att rapporteringskraven samordnas inom EU så att de blir konkurrensneutrala och inte bara implementeras lokalt i ett land.

Ytterligare uppgifter i årsberättelsen

I promemorian föreslås att artikel 69.3 d i UCITS-direktivet genomförs genom en ny bestämmelse i 31 kap. 48 a § 4 Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Bestämmelsen föreslås utformas så att årsberättelsen ska innehålla information om ”resultatet av fondbolagets interna granskningar av ersättningspolicyn och efterlevnaden av den samt de eventuella avsteg som har förekommit”.

Föreningen förordar en något mer direktivnära utformning i syfte att tydliggöra vilka granskningar som avses. Föreningen föreslår följande lydelse. Årsberättelsen ska innehålla information om ”resultatet av de granskningar som avses i 8a kap. 16 § samt de eventuella avsteg från ersättningspolicyn som har förekommit”.

Föreningen föreslår att det i detta sammanhang även ses över om lydelsen av 31 kap. 2 § FFFS 2013:9 behöver kompletteras enligt följande.

Bestämmelser om innehållet i en årsberättelse och en halvårsredogörelse finns i 4 kap. 18 § andra och tredjestycketna lagen (2004:46) om värdepappersfonder. I 5 kap. 18 § lagen om värdepappersfonder finns ytterligare bestämmelser om innehållet i en årsberättelse. Årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska därutöver ha det innehåll som framgår av bestämmelserna i detta kapitel.

Rättelse av felskrivningar och redaktionella ändringar

Föreningen välkomnar och tillstyrker förslagen.

FONDBOLAGENS FÖRENING

 

 

Fredrik Pettersson                                                                      Helene Wall

Chefsanalytiker                                                                            Chefsjurist