Remissvar avseende betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag, SOU 2020:12 (Fi2020/00993/V)

Föreningen välkomnar införandet av det nya EU-regelverket för värdepappersbolag som innebär mer proportionerliga krav på bolagen.

Föreningen anser dock att regeringen bör säkerställa att regelverken för ersättning till personal hänger ihop och inte medför en snedvridning av konkurrensen på marknaden. Dessa regler finns idag i olika delar av Finansinspektionens föreskrifter, och ett genomförande av de lättnader som anges i EU-regelverket bör ske samtidigt för de företag som konkurrerar på samma marknad, däribland fondbolag.

Remissvar avseende betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag, SOU 2020:12 (Fi2020/00993/V)