Remissvar avseende promemorian Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet (Fi2020/03070/FPM)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i rubricerade promemoria. Föreningen tillstyrker förslaget att det svenska lagkravet på hållbarhetsinformation tas bort och hoppas att en harmonisering av informationen på EU-nivå på sikt ska möjliggöra för jämförelse mellan de hållbarhetshänsyn som tas vid förvaltning av fonder.

Sjunde AP-fonden

Föreningen anser mot den bakgrunden att även Sjunde AP-fonden bör omfattas av de informationskrav som gäller för fondmarknaden i övrigt, dvs. de som följer av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. För att möjliggöra jämförelse mellan fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg är det en förutsättning att hållbarhetsinformationen lämnas i samma format. Av det skälet är informations-kraven idag desamma för Sjunde AP-fonden och övriga fonder som erbjuds på fondtorget. Det saknas skäl att nu göra någon annan bedömning och därmed försämra jämförbarheten för pensionsspararna. I promemorian anges att det saknas skäl att i detta lagstiftningsärende föreslå ändringar när det gäller nuvarande krav på Sjunde AP-fonden att lämna hållbarhetsinformation. Anledningen uppges vara att en promemoria remitterats med förslag till ändringar av placeringsreglerna för de fonder som Sjunde AP-fonden förvaltar (Fi2020/00584/FPM). I promemorian föreslås bl.a. att Sjunde AP-fonden ska omfattas av målet föredömlig förvaltning. Föreningen konstaterar att förslagen i nämnda promemoria rör hur förvaltningen ska ske, inte hur informationen till sparare ska utformas. Det kan nämnas att kraven i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar omfattar ett brett utbud av finansiella produkter med olika typer av förvaltning och metod för hållbarhetsarbetet. Även inom fondområdet finns stora skillnader vad gäller förvaltningsstrategi och metod för hållbarhetsarbetet. Trots det krävs enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar att informationen till investerare utformas på samma sätt för samtliga produkter för att möjliggöra jämförelse. Föreningen ser därför ingen anledning till att Sjunde AP-fonden inte ska omfattas av informationskraven i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar utan tycker tvärt om att det vore till stor nackdel för spararna och utvecklingen för hållbart sparande.

Tillämpningsdatum

I promemorian föreslås att lagändringarna ska träda i kraft den 10 mars 2021, samma dag som EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar i huvudsak ska börja tillämpas. Vidare föreslås att äldre bestämmelser fortfarande ska gälla för den information som ska lämnas i en årsberättelse som lämnas före den 1 januari 2022. Anledningen till det anges vara att en fondförvaltare som lämnar årsberättelse efter den 31 december 2021 ska lämna hållbarhetsinformation enligt bestämmelserna i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (s. 62). Föreningen delar inte den tolkningen av förordningen. Då förordningen ska tillämpas från den 10 mars 2021 kommer det inte vara möjligt att avseende hela kalenderåret 2021 lämna en sammanfattning av hållbarhetsarbetet. Att kraven i förordningen skulle gälla retroaktivt, från 1 januari 2021 är, enligt föreningen, inte en rimlig tolkning. I skäl 32 till förordningen anges följande:

”Eftersom årsrapporter i princip sammanfattar affärsresultat för hela kalenderår bör bestämmelserna i denna förordning avseende transparenskraven för sådana rapporter inte tillämpas före den 1 januari 2022. ”

Föreningen menar att syftet med skältexten ovan är att förtydliga att det första rapporteringstillfället måste föregås av en mätperiod som utgörs av ett helt kalenderår och som börjar 1 januari 2022. Det skulle, enligt föreningens tolkning, innebära att den första årsberättelse som ska utformas i enlighet med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska lämnas 2023 och avse kalenderåret 2022.

Förtydligande kring föreningens självreglering

I promemorian (s. 33) uppmärksammas delar av föreningens självreglering, nämligen Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information. Beskrivningen är dock inte helt korrekt. Det finns visserligen en branschöverenskommelse mellan Konsumentverket och Fondbolagens förening rörande marknadsföring. Denna branschöverenskommelse utgör en del av riktlinjerna, nämligen punkterna 2.1-2.8. Den standard för hållbarhetinformation som ingår i riktlinjerna och som föreningens medlemmar ska använda sig utav, ingår dock inte i branschöverenskommelsen.

                          

Fondbolagens förening

Anna Larris
Senior jurist