Uttalanden från ENF

210223 Uttalande från Etiska nämnden för fondmarknadsföring om upphörande av tidigare uttalande om marknadsföring av fonder som hållbara

Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) upphäver härmed nämndens tidigare vägledande uttalande meddelat den 17 november 2015 angående marknadsföring av fonder som hållbara (dnr 8/2015).

Enligt nämndens bedömning kommer krav på information och tydlighet i fråga om investeringar som framhålls som ”hållbara” framgent att tillgodoses genom EU:s nya regelverk. Det kan också antas att anvisningar som i förekommande fall kommer att tas fram av Föreningen kommer att få betydelse för tillämpningen.

Hela uttalandet 210223 (pdf)

190429 Uttalande från Etiska nämnden för fondmarknadsföring om fondnamn

Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) har funnit att tre bolag – DNB Bank ASA (filial Sverige), E. Öhman J:or Fonder AB och Swedbank Robur AB – har handlat i strid med god sed vid marknadsföringen av fonder.

Konsumentverket har, i sin anmälan till ENF, gjort gällande att namnet på tre fonder som marknadsförts av respektive bolag varit vilseledande. Det rör sig om fondnamnen ”DNB ECO Absolute Return” som marknadsförts av DNB Bank ASA (filial Sverige), ”Nordnet Superfonden Sverige” som marknadsförts av E. Öhman J:or Fonder AB och ”Swedbank Robur Kapitaltrygg” som marknadsförts av Swedbank Robur Fonder AB. Nämnden har funnit att beteckningarna ”Absolute Return”, ”ECO”, ”Superfonden” och ”Kapitaltrygg” är vilseledande. Bolagen ska ändra namnen på fonderna och ska dessutom betala en avgift på grund av marknadsföringen.  

Uttalande om DNB ASA:s marknadsföring av fond (pdf)

Uttalande om Swedbank Robur Fonder AB:s marknadsföring av fond (pdf)

Uttalande om E. Öhman J:or Fonder AB:s marknadsföring av fond (pdf)

151209 Uttalande om användning av Swesifs hållbarhetsprofil

ENF finner, med hänvisning till punkten 2.1 första stycket i Fondbolagens förenings Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information, att Skandia har handlat i strid med god sed vid marknadsföringen av fonder genom att i en annons framställa Hållbarhetsprofilen som en kvalitetsstandard eller märkning jämförbar med vad som gäller i fråga om ekologiska varor. Anmälare var Sveriges Konsumenter.

Läs hela uttalandet 151209 (pdf)

151117 Vägledande uttalande om marknadsföring av fonder som hållbara

(OBS! Upphävt genom beslut 210223.)

För att fondspararna ska ges en möjlighet att bedöma om en fond motsvarar deras krav på miljömässigt eller socialt ansvar måste fondbolagen lämna tydlig och lättillgänglig information. Därför har Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF, gjort ett vägledande uttalande som specificerar hur marknadsföringen av hållbarhet i fondverksamheten får gå till. ENF anser att nedanstående sju punkter ska vara uppfyllda för att marknadsföring av fonder ska få innehålla uttryck och formuleringar som på något sätt framhåller att fonden investerar hållbart:

  1. Fondbolaget ska ha en väl definierad process för att välja ut sina placeringar utifrån de särskilda kriterier eller hänsyn som fonden tar.
  2. Fondbolaget, eller den koncern fondbolaget tillhör, ska ha gjort ett officiellt åtagande i relation till ett erkänt tredjepartsorgan där någon form av uppföljning ingår, såsom exempelvis FN-initiativet PRI eller motsvarande.
  3. Fondbolaget ska löpande kontrollera och säkerställa att urvalsproces­sen följs. Detta är en fråga för hela bolaget och ett ansvar för ledningen.
  4. Fondbolaget ska på ett tydligt och lättillgängligt sätt redovisa bolagets pla­ceringspo­licy för fonden, inklusive information om urvalskrite­rier, omsätt­ningsgränser och bolagets urvalsprocess för fonden samt det sätt på vilket processen kontrol­leras och säker­ställs.
  5. Informationen ska lämnas genom en beskrivning av fondens inriktning vad gäller hållbara investeringar. Hållbarhetsprofilen är ett exempel på ett sådant format. Beskrivningen ska finnas tillgänglig på bolagets webbplats.
  6. Fondbolaget ska minst en gång per år redovisa hur placer­ingspolicyn uppfyllts. I den mån avvikelser skett, ska fondbolaget in­formera om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av detta.
  7. Om fondbolaget i sin marknadsföring framhåller att placeringar i viss verk­samhet väljs bort får högst fem procent av om­sättningen i det bolag där placeringen sker, eller i den koncern där bo­laget ingår, avse verksamhet som inte lever upp till de särskilda krav som fondbolaget har ställt upp. Detta ska tydligt framgå för investerarna. 

 

121115 Vägledande uttalande om namngivning av fonder

Fondnamn måste alltid vara vederhäftiga. För att undvika risken att fondsparare får fel signaler, måste namnet på en fond därför noga övervägas. Begrepp som ”absolutavkastande” bör exempelvis inte användas i ett fondnamn. Det är innebörden av ett nytt vägledande uttalande från Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF.

Läs hela uttalandet 121115 (pdf)
Pressmeddelande.

110419 Uttalande om Avanzas marknadföring av fonder

ENF finner att Avanza Bank AB har handlat i strid med god sed vid marknadsföringen av fonder genom att i marknadsföring av en pensionslösning göra en vilseledande jämförelse mellan två fonder samt lämna obestyrkta och därmed vilseledande påståenden av innebörden att konsumenten kan dubbla sin pension.

Läs hela uttalandet 110419 (pdf)

081219 Beslut angående Odin Fonder

ENF har funnit att Odin Fonder på visst sätt har handlat i strid med god sed vid marknadsföringen av fonder genom att i TV-reklam framställa avkastning på ett sätt som inte ger ett balanserat helhetsintryck och därför inte uppfyller kravet på vederhäftighet samt genom att underlåta att ge tydlig riskinformation. Nämnden har inte funnit att framställningen av avkastningen ger intryck av att utgöra en garanti.

Läs hela beslutet 081219 (pdf)