Synpunkter på Fondtorgsnämndens utkast till delar av upphandlingsmaterialet inför kommande upphandlingar av fonder till premiepensionens fondtorg

Fondtorgsnämnden (FTN) har efterfrågat synpunkter på delar av upphandlings­materialet inför kommande upphandlingar av fonder till premiepensionens fondtorg. Fondbolagens förening har följande synpunkter.

Läs hela dokumentet:
Synpunkter på Fondtorgsnämndens utkast till delar av upphandlingsmaterialet inför kommande upphandlingar av fonder till premiepensionens fondtorg 

Övergripande synpunkter

  • Föreningens utgångspunkt är att det är viktigt att de kommande upphandlingsunderlagen håller sådan kvalitet att de säkerställer en stark konkurrens och minskar risken för överprövningar som kan leda till att upphandlingar måste göras om.
  • FTN synes ha baserat sitt upphandlingsunderlag och urvalsprocessen på material hämtat från privata upphandlingar som inte omfattas av de krav och principer som gäller för en offentlig upphandling. Upphandlingen av fonder till premie­pensionens fondtorg ska emellertid enligt lag genomföras i enlighet med de grundläggande EU-rättsliga principerna om bland annat likabehandling, öppenhet och proportionalitet. Föreningen menar att underlaget och processen i större utsträckning måste anpassas efter dessa principer.
  • Principen om likabehandling innebär att alla fondförvaltare ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Föreningen anser att den principen inte upprätthålls i det särskilda muntliga förfarande som beskrivs och där, bland annat, vissa anbudsgivare tillåts justera sina anbud.
  • Principen om öppenhet innebär bland annat att upphandlingsdokumenten ska vara så klara och tydliga att det är möjligt för fondförvaltarna att förutse vad som har betydelse för att bli tilldelad avtal. Föreningen menar att det i stora delar inte är möjligt att förstå vad som avses med olika frågeställningar i underlaget och än mindre att förstå vad som tillmäts betydelse. Det uppstår därmed risk för olika tolkningar av frågorna, vilket negativt påverkar kvaliteten i anbuden och fondförvaltarnas rätt till lika behandling. Därtill har bristande transparens vad gäller poängsättning och viktning en konkurrens­begränsande effekt när anbuds­givarna inte kan förutse om det är värt att lämna ett anbud. Föreningen anser att underlagen genomgående bör klargöras för att upphandlingen ska uppfylla principen om öppenhet.
  • Proportionalitetsprincipen innebär att de krav och frågor som ställs i underlaget ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns fler alternativ bör det alternativ väljas som är minst ingripande eller belastande för fondförvaltarna. Föreningen anser att flera av de krav och frågor som ställs inte uppfyller kraven på proportionalitet, vilket begränsar konkurrensen i onödan. Det gäller framför allt ett antal obligatoriska krav som inte har någon nödvändig eller tillräcklig koppling till fondernas kvalitet.
  • Ett stort antal frågor – i underlagen benämnda bekräftelsefrågor – framstår inte vara av betydelse för att bedöma fondens kvalitet och ska inte påverka tilldelningen, utan rör uppgifter som ska belysas av ”informationsskäl”. Detta omfattande uppgiftslämnande tynger anbudslämnandet, vilket försvårar deltagande i upphandlingen och begränsar i förlängningen konkurrensen. För det fall FTN anser sig ha behov av den informationen bör informationsgivningen istället regleras i fondavtalet och därmed begäras endast av de fondförvaltare som tilldelas avtal.
  • En allvarlig invändning är att underlaget synes vara utformat för en upphandling av kapitalförvaltningstjänster. Många av kraven som ställs är inte relevanta för en upphandling av fondandelar. En avgörande skillnad i förhållande till en kapital­förvaltnings­­tjänst är att fonder är föremål för ett omfattande konsument­skyddande regelverk som innebär andra förpliktelser än de som gäller vid kapitalförvaltning. Ett exempel är att fondförvaltare måste behandla samtliga andelsägare i fonden lika, vilket bland annat innebär att viss information inte får lämnas till endast en andelsägare. Föreningen menar att underlaget i högre utsträckning måste anpassas för upphandling av just fondandelar genom att oproportionerliga krav i förhållande till upphandlingsobjektet utmönstras. Det måste stå klart att det inte rör sig om en upphandling av kapitalförvaltning, eftersom en sådan upphandling skulle omfattas av lagen om offentlig upphandling.
  • Föreningen vill slutligen framhålla att det mycket omfattande uppgiftslämnande som krävs enligt underlaget riskerar att påverka utbudet av fonder på fondtorget. Utbudet ska enligt lagstiftningen vara så stort att det ger pensionsspararna valfrihet, men inte större än att det kan granskas. De uppgifter som lämnas i upphandlingen måste rimligen bli föremål för uppföljande granskning av FTN. Alltför högt ställda krav kommer därför att påverka omfattningen av FTN:s granskning, vilket kan leda till att utbudet måste begränsas. Spararnas reella valfrihet riskerar därmed att påverkas negativt.