Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Fondbolagens arbete för att förhindra penningtvätt regleras i Sverige genom lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen), som i sin tur grundar sig på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv.

Penningtvättslagen ställer höga krav på verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn beträffande riskbedömning och kundkännedom. Fondbolag är, liksom andra finansiella företag, skyldiga att övervaka transaktioner kopplade till den egna verksamheten.

Fondbolagens förening deltar i SIMPT, Svenska institutet mot penningtvätt, som arbetar med att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Föreningen har också tagit fram ett informationsblad om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, riktat till konsumenter.

Informationsblad om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.(pdf 59 kB)