Regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som trädde i kraft i juli 2013 reglerar all typ av förvaltning av fonder som inte är värdepappersfonder. Lagen kompletteras av föreskrifter från Finansinspektionen. Förvaltarna följer liknande regler som de fondbolag som förvaltar värdepappersfonder, men de flesta fonderna omfattas inte av motsvarande konsumentskydd. Därför får de endast säljas till konsumenter under vissa förutsättningar. 

Direktivets genomförande innebar att fondförvaltare kan marknadsföra sina fonder fritt i alla länder inom EES. Det infördes vad som brukar kallas ett pass för marknadsföring till professionella investerare, till vilka bland annat större företag räknas. Möjligheten att marknadsföra fonder till andra investerare, konsumenter med flera, är avhängig varje lands egen reglering. I Sverige får specialfonder och utländska motsvarigheter samt fonder som handlas på en reglerad marknad och ger ut ett faktablad marknadsföras till konsumenter.

Lag och föreskrifter innehåller bland annat reglering avseende uppföranderegler, intressekonflikter, riskhantering, likviditetshantering, organisatoriska krav, värdering, delegering, förvaringsinstitutets uppgifter och ansvar samt informations- och rapporteringskrav. Utöver bestämmelser i lag och föreskrifter finns ytterligare reglering som antagits på EU-nivå. Kommissionen har antagit en förordning som är direkt tillämplig i Sverige. Vidare ytfärdar Esma (europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) riktlinjer i syfte att skapa enhetlig tillämpning. De är att jämföra med svenska allmäna råd.

Mer om Esma på myndighetens webbplats.

Länkar:

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013/EU  

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder