Regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Direktivet kompletteras av en förordning som bl.a. mer i detalj reglerar verksamhetsvillkor och förvaringsinstitutens verksamhet. 

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som trädde i kraft i juli 2013 reglerar all typ av förvaltning av fonder som inte är värdepappersfonder. Lagen kompletteras av föreskrifter från Finansinspektionen. Förvaltarna följer liknande regler som de fondbolag som förvaltar värdepappersfonder, men de flesta fonderna omfattas inte av motsvarande konsumentskydd. Därför får de endast säljas till konsumenter under vissa förutsättningar. 

Direktivets genomförande innebar att fondförvaltare kan marknadsföra sina fonder fritt i alla länder inom EES. Det infördes vad som brukar kallas ett pass för marknadsföring till professionella investerare, till vilka bland annat större företag räknas. Möjligheten att marknadsföra fonder till andra investerare, konsumenter med flera, är avhängig varje lands egen reglering. I Sverige får specialfonder och utländska motsvarigheter samt fonder som handlas på en reglerad marknad och ger ut ett faktablad marknadsföras till konsumenter.

Lag och föreskrifter innehåller bland annat reglering avseende uppföranderegler, intressekonflikter, riskhantering, likviditetshantering, organisatoriska krav, värdering, delegering, förvaringsinstitutets uppgifter och ansvar samt informations- och rapporteringskrav. Utöver bestämmelser i lag och föreskrifter finns ytterligare reglering som antagits på EU-nivå. Kommissionen har antagit en förordning som är direkt tillämplig i Sverige. Därutöver har Esma (europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) antagit riktlinjer om begreppet alternativ investeringsfond, om förvaltarnas ersättningspolicy och om rapporteringskrav.

Mer om Esma på myndighetens webbplats.

Länkar:

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Europaparlamentets och rådets direktiv  2011/61/EU  

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013/  

Proposition 2012/13:155 Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lagrådsremiss (2013-04-12)

AIF-utredningens betänkande (2012-10-05)

Föreningens remissyttrande (2013-01-02) (pdf 430 kB) 

Fondbolagens förenings pressmeddelande i samband med remissyttrande (2013-01-03) (pdf 172 kB)

Fler yttranden från föreningen:

Avgifter i anslutning till AIFM (maj 2013) (pdf 241 kB)

Remissvar avseende förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder, mm, Fi Dnr 12-32512 (mars 2013) (pdf 209 kB)