Riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang

Följande Riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang gäller för föreningens medlemsföretag. I fondbolagens förvaltaruppdrag ingår att på andelsägarnas uppdrag företräda fonderna i ägarfrågor i syfte att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse.

Bolagsstyrning handlar om roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och före­tagsledning. Ägarengagemang berör främst förhållandet mellan ett företags ägare och dess styrelse och kan definieras som ägarnas sätt att utöva påverkan och kontroll. Riktlin­jerna för aktieägarengagemang begränsas till fondbolagens roll och ansvar som ägarrepresen­tanter för fondandelsägarnas räkning.

Revidering av föreningens Riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang

Föreningen har sedan 2002 haft riktlinjer för hur fondbolag bör hantera sitt ägarutövande.

Vid den senaste revideringen av föreningens riktlinjer för aktieägarengagemang, som skedde i maj 2019 anpassades riktlinjerna till förändringar i fondregelverket som genomför EU-regler på området. Lagändringarna trädde i kraft den 10 juni. Bestämmelser om principer för aktieägarengagemang (ägarpolicy) - och uppföljning av principerna - kommer därefter att finnas i lagstiftningen, och kompletteras av riktlinjerna. Det innebär bland annat att begreppet ”ägarpolicy” utmönstras och ersätts av lagstiftningens ”principer för aktieägarengagemang”. Riktlinjerna om innehållet i dessa principer kommer alltjämt att gå utöver kraven i lagstiftningen.

Föreningens Riktlinjer om fondbolagens ägarutövande reviderades den 21 november 2014. Förändringarna gäller från den 1 januari 2015. Förändringarna innebär dels att ett fondbolags principer för arbete med miljö, socialt ansvarstagande och styrning bör ingå i bolagets ägarpolicy samt att föreningen rekommenderar att fondbolagen verkar för att bolagen de investerar i sköts hållbart och ansvarsfullt. Dessutom ska fondbolagen verka för att styrelserna i de bolag där man investerar är väl sammansatta vad beträffar kompetens, mångsidighet och jämn könsfördelning.

En majoritet av föreningens medlemmar har undertecknat Principles for Responsible Investments (PRI). Enligt dessa principer ska fondbolagen bland annat integrera miljö, socialt ansvarstagande och styrning i sitt ägarutövande. Även att redovisa sitt arbete med hållbara investeringar är en del av principerna. Föreningens riktlinjer för fondbolagens ägarutövande avser hela fondverksamheten och riktlinjen riktar sig följaktligen inte enbart mot de fonder som har en särskild inriktning mot hållbara eller ansvarsfulla investeringar. Eftersom majoriteten av föreningens medlemmar i dag engagerar sig för hållbara investeringar på något sätt är det naturligt att även riktlinjen återspeglar denna utveckling.

Riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang ( maj 2019) (pdf 297 kB)